چه زمانی باید مهر بسازیم ؟

یک : اگر مدیر عامل هستید
دو : اگر دائما باید امضا کنید
سه : اگر معلم یا استاد هستید
چهار : اگر خاطره نویسی می کنید
پنج :اگر شرکت ثبت شده هستید
شش:اگر وکیل هستید
هفت: اگر پروانه نظام مهندسی دارید