سرکار خانم مژده خلیلی                                                              Mojde Khalili

متولد :1370                                                                                   Born : 1991

شهرستان ساری                                                                               City : Sari

سوابق :                                                                                               Records

10 سال سابقه فعالیت در سبک رئالیسم     ten years of activity in Realism

5 سال سابقه تدریس نقاشی در آموزشگاهfive years of paint teaching in instituations